Mit értünk részképességek alatt?

A részképességek azok az alapvető képességek, amelyek a magasabb rendű funkciók mint pl. a beszéd, a gondolkodás, valamint a megfelelő, helyzethez alkalmazkodó, rugalmas viselkedés, illetve a fejlődés egy későbbi szakaszában az olvasás, az írás és a számolás alapját képezik.

Miket vizsgálunk és fejlesztünk?

  • vizuális észlelés, figyelem és emlékezet
  • akusztikus/verbális (hallás alapú) észlelés, figyelem és emlékezet
  • vizuális és akusztikus sorrendiség (szerialitás)
  • kognitív képességek: gondolkodás, figyelem, emlékezet
  • tapintási (taktilis) észlelés
  • finommotorika (alapja: a nagymozgások)
  • testséma
  • téri és időbeli orientáció (tájékozódás térben és időben)
  • egyensúlyérzék
  • ritmusérzék